Neem contact op

Risico Inventarisatie & Evaluatie

RI&E als leidraad

Om als organisatie te onderzoeken hoe gezond en veilig werken binnen de werkomgeving is geregeld, is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) verplicht. Er is sinds 1994 een wettelijke verplichting voor organisaties (uitzondering: ZZP’ers) om een arbobeleid te voeren. De basis van dit beleid is de RI&E. De RI&E geeft een leidraad om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welbevinden te inventariseren. De RI&E is een nulmeting. Pas als je weet welke risico’s er zijn kan een passend plan van aanpak worden opgesteld. In dit plan staan passende maatregelen om de risico’s te verkleinen en de algemene omstandigheden te verbeteren. De Inspectie SZW mag boetes uitdelen als blijkt dat de RI&E niet op orde is.

Uitleg over RI&E

Wat is een RI&E?

Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, afgekort RI&E, toets je hoe gezond en veilig werken binnen de werkomgeving van de organisatie is geregeld. Het brengt alle arbeidsrisico’s binnen de organisatie in kaart. De RI&E geeft een leidraad om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welbevinden te inventariseren. Het is een nulmeting.

RI&E

Uit welke onderdelen bestaat een RI&E?

Een RI&E bestaat uit een inventarisatie van gevaren en risico’s op het gebied van Gezond en Veilig Werken en de maatregelen welke genomen zijn om deze risico’s weg te nemen of te verminderen.

  • Inventarisatie risico’s: De aanwezige gevaren binnen een bedrijf moeten worden geïnventariseerd. Hierbij behoren ook de aanwezige gevaren met betrekking tot bijzondere categorieën van werknemers zoals bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangere, jeugdigen en ouderen.
  • Prioritering: Het risico op het voordoen van een gevaar moet worden beoordeeld en geprioriteerd.
  • Plan van Aanpak: Er moet een Plan van Aanpak worden opgesteld waarin wordt vastgesteld wordt welke maatregelen wanneer genomen zullen worden en hoe deze worden gemonitord.
  • Preventiemedewerker: Er moet ook worden gerealiseerd dat werknemers toegang hebben tot een Preventiemedewerker of een andere Arbodeskundige (zoals Bedrijfsarts, Arbeidshygiënist, Veiligheidskundige of Arbeids- en Organisatiedeskundige).

Hoe kunnen wij helpen?

Onze professionals geloven in een werkbare RI&E. Geen dik pak papier, maar een praktische RI&E (indien gewenst met foto’s) en hulp en advies voor de opvolging. We starten met een inventarisatie en interviews op locatie. Welke risico’s zijn er allemaal binnen de organisatie? Vervolgens wordt onderzocht hoe groot deze risico’s zijn, zodat we kunnen adviseren over het stellen van prioriteiten. In het bijbehorende plan van aanpak worden maatregelen beschreven, inclusief een planning waarin is opgenomen wie en wanneer de maatregelen worden genomen. Interesse gewekt? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in.

Contact

Meest gestelde vragen

We zetten de meest gestelde vragen over de RI&E voor je op een rijtje.

Of je nu (arbo) gecertificeerd bent of niet, als organisatie moet je invulling geven aan de Arbowet. De Arbowet verplicht iedere werkgever om een Arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen en uitvoeren van een RI&E is opgenomen in Artikel 5 van de ARBO wet. Werkgevers moeten werknemers optimale arbeidsomstandigheden bieden.

Indien een bedrijf méér dan 25 werknemers heeft moet de RI&E en het opgestelde het Plan van Aanpak worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde Arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek en zullen de werkgever hierover adviseren. Cuccibu kan deze toetsing ook voor jouw organisatie organiseren.

Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

  • Alle werknemers binnen de organisatie samen 40 uur of minder werken;
  • De organisatie ten hoogste 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument zoals opgenomen op RIE.nl

Verandering is de enige constante. Bedrijven en de bijbehorende risico’s wijzigen doorlopend, denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, nieuwe gevaarlijke stoffen of een nieuwe machine. In de Arbowet staan geen geldigheidsduren opgenomen. Het uitgangspunt is dat de RI&E actueel is en blijft. Het staat niet in de wet, maar geadviseerd wordt deze elke 3 jaar te herzien. Deze herziening moet eerder plaatsvinden bij grote wijzigingen binnen de organisatie. Het Plan van Aanpak moet jaarlijks worden herzien om de status van de beheersmaatregelen te bepalen en actie te ondernemen indien noodzakelijk. Eén keer per jaar is natuurlijk te weinig om snel te kunnen reageren op gevaren. Het is van belang dat periodiek werkplekinspecties worden uitgevoerd. Tijdens deze inspectie worden de genomen maatregelen uit het Plan van Aanpak getoetst en mogelijk bijgesteld. Ook is van belang dat medewerkers zich vrij voelen om gevaren te benoemen en te melden zodat tijdig maatregelen kunnen worden getroffen.

Iedere organisatie moet ten minste één werknemer aanwijzen als Preventiemedewerker. Dit mag geen externe zijn. De aanwijzing moet formeel worden vastgelegd aangezien dit met instemming moet gebeuren. Hierbij moeten zowel de positionering als de taken van de Preventiemedewerker worden vastgelegd. Indien een bedrijf minder dan 25 werknemers heeft mag de directeur deze taak zelf op zich nemen.

De Preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken welke beschreven staan in de Arbowet (artikel 13,lid 7).

  • Meewerken aan het verrichten en opstellen van een RI&E.
  • Het adviseren en nauw samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
  • (Mede) uitvoeren van de te nemen maatregelen.

Hiernaast kan een Preventiemedewerker ook andere taken vervullen zoals de rol van vertrouwenspersoon, het geven van voorlichting of het ondersteunen van de BHV organisatie.

Relevante downloads